Regulamin


Członkostwo w panelu YouGov – Regulamin

Data wejścia w życie: 20 lipca 2018 r.

Witamy w YouGov. Witryna pl.yougov.com („Witryna”) oraz aplikacja(-e) mobilne YouGov obecnie dostępna(-e) w sklepach internetowych Apple AppStore oraz Google Play („Aplikacja”) stanowią własność, są obsługiwane i dostarczane użytkownikom przez YouGov Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 17/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 560165)  (dalej „YouGov”, „my”, „nasze” lub „nas”).

Korzystanie z Witryny i Aplikacji, w tym ze stron z ankietami i treściami, do których użytkownik może zostać przekierowany (łącznie „strony YouGov”) oraz członkostwo w panelu badań konsumenckich utworzonym i administrowanym przez YouGov („panel YouGov”), a także udział we wszelkiej działalności badawczej YouGov opisanej w Polityce prywatności i zasadach dotyczących plików cookie („działalność YouGov”) podlega niniejszym zasadom i warunkom użytkowania („Regulamin”).

Spółki naszej grupy zlokalizowane w innych krajach prowadzą w tych krajach panele, w odniesieniu do których obowiązuje inny regulamin. Użytkownicy, którzy nie rejestrują się w panelu YouGov obsługiwanym przez YouGov Plc, proszeni są o skorzystanie z informacji dostępnych w witrynie panelu obsługiwanego przez właściwą spółkę należącą do grupy YouGov.

Użytkownicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób i dlaczego gromadzone są dane użytkowników, komu są one udostępniane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w kontekście tych danych.

1. Zapoznanie się i wyrażenie zgody

1.1.         Zaznaczając „Wyrażam zgodę” w procesie rejestracji jako członek panelu YouGov („członek”) lub biorąc udział w działalności YouGov, czy nawet poprzez korzystanie ze stron YouGov, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zamknąć strony YouGov i/lub zakończyć udział w panelu lub działalności YouGov.

1.2.         YouGov zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji lub wprowadzania zmian treści Regulaminu lub jego dowolnej części. Korzystanie ze stron YouGov bądź dalszy udział w działaniach lub panelu YouGov po wprowadzeniu zmian w życie oznacza akceptację wszelkich zmian i dalszą zgodę na przestrzeganie zmodyfikowanego Regulaminu.


 

2. Warunki udziału

2.1.         Proces rejestracji członków panelu YouGov

2.1.1.         Aby zostać członkiem i brać udział w panelu YouGov, konieczna jest rejestracja w serwisie YouGov oraz utworzenie profilu członkowskiego w panelu po dokonaniu rejestracji w sposób opisany poniżej („Proces rejestracji YouGov”).

2.1.2.         Potencjalni członkowie muszą wypełnić formularz rejestracyjny YouGov za każdym razem w przypadku chęci wzięcia udziału w panelu YouGov. Formularze rejestracyjne obejmują:

2.1.2.1.      Formularz dostępny w Witrynie i Aplikacji, ale mogą również obejmować formularze rejestracyjne w witrynach zewnętrznych;

2.1.2.2.      Formularze rejestracyjne w witrynie YouGov, dostępne za pośrednictwem witryn zewnętrznych; oraz

2.1.2.3.      Formularze rejestracyjne dostępne za pomocą odnośników w wiadomościach e-mail przesyłanych przez osoby trzecie lub YouGov, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z tych źródeł.

2.1.4.         W ramach każdego procesu rejestracji YouGov potencjalni członkowie będą informowani o wszelkich warunkach dodatkowych w stosunku do niniejszego Regulaminu, które obowiązują dla danego panelu YouGov.

2.1.5.         Do udziału w panelu YouGov mogą zgłaszać się osoby w wieku co najmniej 16 lat. 

2.2.         Informacje przekazywane przez użytkowników

2.2.1.         W zamian za udzielenie przez YouGov dostępu do stron YouGov i/lub umożliwienie udziału w panelu bądź działaniach YouGov, użytkownik zgadza się:

2.2.1.1.      Przekazywać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na swój temat, zgodnie z wymogami w procesie rejestracji YouGov;

2.2.1.2.      Utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje dane członkowskie, w tym profil członkostwa w panelu (zdefiniowany poniżej), tak aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne; oraz

2.2.1.3.      Przekazywać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na swój temat, zgodnie z wymaganiami YouGov, w ramach udziału w panelu lub działaniach YouGov.

2.2.2.         W razie przekazania informacji nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych, niepełnych lub niespójnych z wcześniejszymi odpowiedziami na te same pytania lub jeśli firma YouGov będzie miała podstawy, aby podejrzewać, że przekazane informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, wówczas firma YouGov będzie miała prawo zawiesić lub zablokować dostęp, możliwość korzystania i/lub udziału w panelu bądź działaniach YouGov. Przykładowo jeśli według YouGov udział członka w działaniach YouGov wskazuje na miejsce zamieszkania inne niż podano w procesie rejestracji YouGov, YouGov zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia członkostwa w panelu YouGov. Użytkownik ma prawo odmówić podania informacji o którą poproszono w ramach panelu lub ankiety YouGov.

2.3.         Profil członkowski w panelu oraz konto YouGov

2.3.1.         Po zakończeniu procesu rejestracji YouGov dla członków zostanie utworzony profil („profil członkowski w panelu”) oraz konto („konto YouGov”) do udziału w panelu YouGov oraz działaniach YouGov, za co przyznawane są punkty (na warunkach określonych poniżej).

2.3.2.         Każdy członek może posiadać jeden profil członkowski w panelu YouGov oraz jedno konto YouGov w przypadku paneli YouGov, za co przyznawane są punkty. Jeśli okazałoby się, że którykolwiek z użytkowników posiada kilka profili członkowskich w panelu i/lub kont YouGov możliwe jest usunięcie głównego i dodatkowego profilu członkowskiego w panelu i/lub kont YouGov. Punkty uzyskane za pomocą dodatkowych kont YouGov nie mogą zostać przesłane na inne konta. W razie sporu YouGov może zażądać przedstawienia dowodu tożsamości.

2.3.3.         Każdy członek musi używać unikatowego adresu e-mail. (Przykładowo oznacza to, że członkowie rodziny nie mogą posiadać oddzielnych kont założonych za pomocą jednego adresu e-mail. Konieczne jest posiadanie odrębnego adresu e-mail dla każdego konta).

2.3.4.         Z profilu członkowskiego i konta YouGov może korzystać wyłącznie dany członek. Korzystanie przez inne osoby bez wyraźnego pozwolenia i upoważnienia YouGov jest zabronione. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować YouGov w razie uzyskania informacji lub podejrzeń dotyczących nieautoryzowanego użycia jego danych do logowania, profilu członkowskiego i/lub konta YouGov oraz wszelkich innych naruszeń bezpieczeństwa.

2.3.5.         W przypadku gdy inna osoba uzyska dostęp do konta YouGov użytkownika, YouGov zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika i/lub innej osoby, aż do rozwiązania problemu. YouGov zastrzega sobie prawo do odebrania punktów lub innych premii uzyskanych w wyniku dostępu nieupoważnionego użytkownika.

2.3.6.         Członkowie mogą otrzymywać punkty na konto YouGov („punkty”) w określony sposób, opisany na stronach YouGov, w tym również za ukończenie procesu rejestracji YouGov oraz za udział w panelu YouGov i powiązanych działaniach YouGov, za które przyznawane są punkty. Informacja o liczbie punktów, które można otrzymać za udział w panelu YouGov lub powiązanych działaniach YouGov, zostanie przekazana członkom za pośrednictwem autoryzowanych środków komunikacji.

2.3.7.         W razie braku innych wyraźnych informacji punkty można uzyskać wyłącznie przestrzegając wszelkich instrukcji związanych ze zdobywaniem punktów. Jeśli użytkownik nie będzie postępował zgodnie z wymaganymi instrukcjami lub procedurami, punkty mogą nie zostać przyznane.

2.3.8.         Uzyskane punkty zostaną zarejestrowane na koncie YouGov użytkownika, jednakże nie można ich wykorzystać, aż do osiągnięcia przez członka (zgodnie z punktem 2.3.9 poniżej) określonego poziomu przedstawionego, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat dostępnych nagród, w części Konto w Witrynie. Jeśli firma YouGov zawiesiła lub zamknęła konto YouGov użytkownika z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, użytkownik nie może wykorzystać zgromadzonych przez siebie punktów.

2.3.9.         YouGov zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu działań i panelu YouGov lub powiązanych działań YouGov, upoważniających członków do otrzymania punktów, a także do zmiany częstotliwości takich działań. YouGov ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów wymaganej do wykorzystania punktów.

2.3.10.     Punktów nie można przesłać na inne konta YouGov, nie podlegają one również kumulacji, a sprzedaż czy barter punktów są surowo wzbronione. Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą zostać wykorzystane w żadnym innym celu niż odbiór nagrody.

2.3.11.     YouGov może, co pewien czas, wprowadzać zmiany statusu konta członkowskiego YouGov w odpowiedzi na błędy, których możliwość występowania członkowie przyjmują do wiadomości, lub podejrzenie oszustwa, mając do tego pełne prawo.

2.3.12.     YouGov zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego konta YouGov, które pozostawało nieaktywne przez okres przynajmniej 12 miesięcy. „Nieaktywne” oznacza brak udziału członka w panelu YouGov lub jakiegokolwiek działania w ramach YouGov w okresie ostatnich 12 miesięcy. W razie wystąpienia zagrożenia usunięcia konta z powodu braku aktywności YouGov podejmie próbę kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail. W przypadku braku odpowiedzi konto YouGov zostanie usunięte, a niewykorzystane punkty przepadną.

2.4.         Zaproszenia do udziału w ankietach

2.4.1.         Użytkownik oświadcza, że został poinformowany przez YouGov o tym, co następuje:

2.4.1.1 w razie dokonania rejestracji w panelu YouGov integralnym elementem członkostwa w serwisie jest możliwość wysyłania przez YouGov wiadomości e-mail i powiadomień o udziale w ankietach dotyczących projektów badawczych, zarówno za pośrednictwem Witryny i Aplikacji, jak i osobiście, oraz

2.4.1.2 jeśli użytkownik nie chce otrzymywać więcej podobnych wiadomości e-mail i powiadomień, może zrezygnować z udziału w programie zgodnie z punktem 6.1 niniejszego Regulaminu.


 

3. Pula nagród

3.1.         YouGov może poprosić użytkownika o udział w działaniach YouGov, co może wiązać się z udziałem w losowaniu nagród lub możliwością wykorzystania punktów w celu wzięcia udziału w losowaniu. Losowanie nagród podlega warunkom określonym i opublikowanym dla poszczególnych losowań.


 

4. Linki polecające

4.1.         Użytkownik może otrzymać dodatkowe punkty poprzez polecenie członkostwa w panelu YouGov znajomym i rodzinie, pod warunkiem że osoby te dołączą za pomocą linku otrzymanego od nas w tym celu („link polecający”). Warunki obowiązujące w przypadku przyznawania takich dodatkowych punktów objaśniono w części Konto w Witrynie i Aplikacji. Użytkownik oświadcza, że przy polecaniu nowych członków panelu nie będzie podawał się za przedstawiciela YouGov ani nie będzie próbował wprowadzać w błąd potencjalnych członków, tak aby nakłonić ich do skorzystania z linka polecającego. Użytkownik zobowiązuje się wyjaśnić każdemu potencjalnemu członkowi, że otrzyma udostępniony użytkownikowi indywidualny link polecający oraz że za dołączenie przez niego do panelu YouGov za pomocą linka polecającego, użytkownik otrzyma punkty.


 

5. Treści użytkowników

5.1.         Korzystanie ze stron YouGov oraz udział w działalności bądź panelu YouGov może wiązać się z przesyłaniem odpowiedzi w ankietach oraz innych treści („Treści użytkowników”), które mogą być widoczne dla innych użytkowników stron YouGov.

5.2.         Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłane przez niego Treści użytkowników. Tym samym, to użytkownik, a nie YouGov, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści użytkownika przesyłane, publikowane, udostępniane w formie linków czy pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywane w ramach korzystania ze stron YouGov lub udziału w działaniach bądź panelu YouGov.

5.3.         YouGov nie sprawuje kontroli ani nie moderuje Treści użytkowników publikowanych na stronach YouGov ani nie gwarantuje dokładności, spójności i jakości Treści użytkowników, w związku z czym nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

5.4.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze stron YouGov, może mieć styczność z Treściami użytkowników oraz że w jego gestii leży oszacowanie i poniesienie wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z Treści użytkowników, w tym również z poleganiem na ich dokładności, pełności i przydatności. Niezależnie od powyższego, YouGov ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, edycji, przeniesienia lub usunięcia Treści użytkowników, niezależnie od tego, czy narusza to postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.5.         W odniesieniu do wszelkich Treści użytkowników, które użytkownik postanowi przekazać YouGov (w tym również Treści użytkowników publikowanych na stronach YouGov), użytkownik udziela YouGov wolnej od tantiem, bezterminowej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptację, edycję, publikację, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, używanie, odtwarzanie i eksponowanie treści użytkownika (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie tych treści do innych prac w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub przy użyciu dowolnej technologii znanej teraz lub opracowanej w przyszłości, do dowolnych celów.

5.6.         Podczas korzystania ze stron YouGov i/lub udziału w działaniach bądź panelu YouGov użytkownik zobowiązuje się nie:

5.6.1.         Przesyłać, publikować, udostępniać linków, przesyłać za pośrednictwem wiadomości e-mail ani w inny sposób przekazywać informacji, które są niezgodne z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych lub w stanie bądź kraju zamieszkania użytkownika;

5.6.2 Przesyłać, publikować, udostępniać linków, przesyłać za pośrednictwem wiadomości e-mail ani w inny sposób przekazywać informacji o charakterze obraźliwym lub obelżywym, zawierających groźby, drażniących, nieprzyzwoitych, dyskryminujących, mogących powodować niepokój, nawołujących do nienawiści lub w inny sposób niedopuszczalnych, co ocenimy według własnego uznania;

5.6.3.         Podszywać się pod jakąkolwiek osobę (żyjącą lub zmarłą) bądź podmiot;

5.6.4.         Fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować tożsamością tak, aby ukryć pochodzenie treści przekazywanych za pośrednictwem stron YouGov lub w ramach udziału w działaniach bądź panelu YouGov;

5.6.5.         Przesyłać, publikować, udostępniać linków ani w inny sposób przekazywać informacji, których nie ma prawa przekazywać;

5.6.6.         Przesyłać, publikować, udostępniać linków, przesyłać za pomocą e-maili lub w inny sposób niechcianych bądź nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „niezamawianej poczty”, „łańcuszków”, „wiadomości mających na celu wyłudzenie informacji”, „systemów piramidy finansowej” czy innych żądań w dowolnej formie;

5.6.7.         Przesyłać, publikować, udostępniać linków, przesyłać za pomocą e-maili lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub jakichkolwiek plików bądź programów mających zakłócić, uniemożliwić lub ograniczyć funkcjonowanie dowolnego programu, komputera bądź sprzętu telekomunikacyjnego;

5.6.8.         Gromadzić ani zapisywać danych osobowych innych osób; ani

5.6.9.         Próbować przesłać więcej niż jeden głos w ankiecie ani wykonywać działań, które w inny sposób mogłyby wpłynąć na ważność wyników otrzymywanych za pośrednictwem działań lub panelu YouGov.


 

6. Rezygnacja z członkostwa

6.1.         W celu rezygnacji z członkostwa należy skontaktować się z YouGov. YouGov usunie konto użytkownika i zaprzestanie kontaktu w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o chęci rezygnacji z programu. W związku z tym użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, że w razie chęci zawieszenia członkostwa YouGov może przesyłać do użytkownika wiadomości e-mail przez okres 7 dni od daty powiadomienia o chęci rezygnacji z programu i warunek ten akceptuje. W przypadku rezygnacji z programu za pomocą opcji „Anuluj subskrypcję” na stronie konta YouGov, zgromadzone wcześniej punkty zostaną zachowane, a użytkownik przestanie otrzymywać wiadomości e-mail i powiadomienia od YouGov oraz nie będzie mógł uczestniczyć w panelu i działaniach YouGov aż do ponownej aktywacji konta YouGov. W przypadku chęci trwałego usunięcia konta YouGov wszystkie zgromadzone punkty zostaną utracone, a reaktywacja konta YouGov będzie niemożliwa. Usuniemy wszelkie dane zgodnie z prośbą użytkownika, z wyjątkiem danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z miejscowym prawem w związku z lokalnymi wymogami przechowywania dokumentów.

6.2.         Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, że YouGov może, według własnego uznania, pozbawić członkostwa lub zawiesić członkostwo użytkownika w YouGov lub udział w dowolnych działaniach bądź panelu YouGov lub usunąć bądź odrzucić wszelkie Treści użytkowników, z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu braku aktywności lub jeśli YouGov uzna, że użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.3.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że YouGov może zablokować dostęp użytkownika do działalności lub panelu YouGov zgodnie z dowolnym postanowieniem niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego powiadomienia, a także przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że YouGov może natychmiastowo dezaktywować rejestrację członka i/lub zakazać dostępu użytkownika do działalności i panelu YouGov. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że YouGov nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich w związku z zablokowaniem dostępu do działalności lub panelu YouGov.

6.4.         YouGov zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do panelu lub stron YouGov w dowolnym momencie. W takim przypadku i w razie braku innych informacji członek nie może wykorzystać punktów zgromadzonych na koncie YouGov.


 

7. Zobowiązanie użytkownika do rekompensaty

7.1.         Użytkownik niniejszym zobowiązuje się do pełnej rekompensaty wobec firmy YouGov oraz jej dyrektorów, kierowników, pracowników i pełnomocników w związku z wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, roszczeniami (w tym z uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną), poniesionymi na skutek korzystania przez użytkownika ze stron YouGov, przesyłania Treści użytkowników lub udziału w działaniach bądź panelu YouGov, a także na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy dopuści się tego użytkownik, czy inna osoba za pośrednictwem profilu członkowskiego w panelu bądź konta YouGov na skutek zaniedbania użytkownika.


 

8. Witryny zewnętrzne

8.1.         Łącza opublikowane na stronach YouGov mogą umożliwić przekierowanie ze stron YouGov do innych witryn („witryny zewnętrzne”). YouGov nie kontroluje witryn zewnętrznych ani nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w witrynach zewnętrznych oraz za łącza dostępne w witrynach zewnętrznych ani za wprowadzane w nich zmiany i aktualizacje. YouGov nie odpowiada za usługi typu webcasting ani inne formy transmisji z witryn zewnętrznych. YouGov udostępnia linki do witryn zewnętrznych jako udogodnienie dla użytkowników, a publikacja linków nie oznacza poparcia YouGov ani żadnych powiązań z operatorem danej witryny.


 

9. Własność intelektualna

9.1.         Witryna i Aplikacja oraz wszystkie strony i treści na stronach YouGov, w tym między innymi tekst, grafika, dźwięk, obraz, zdjęcia, oprogramowanie, wynalazki, ankiety, logotypy i inne materiały („Materiały”) stanowią własność intelektualną lub są autoryzowane do użytku przez firmę YouGov i jej licencjodawców, kontrahentów oraz podmioty stowarzyszone. Dotyczy to również obecnych tam znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, patentów, praw do baz danych i tajemnic handlowych. Opracowanie, organizacja i prezentowanie treści, a także oprogramowanie i wynalazki wykorzystywane na i w związku ze stronami YouGov stanowią wyłączną własność YouGov. Z wyjątkiem sytuacji, w których niniejszy Regulamin wyraźnie na to zezwala, użytkownik nie może modyfikować, kopiować, odtwarzać, tworzyć prac pochodnych, ponownie publikować, prezentować, przesyłać, dodawać w poście, przekazywać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać treści dostępnych w Witrynie lub Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody YouGov.


 

10. Pozostałe istotne postanowienia

10.1.     Powiadomienia związane z Regulaminem. Wszelkie powiadomienia skierowane do członków YouGov będą przesyłane na wskazane adresy e-mail, podane w procesie rejestracji YouGov.

10.2 W przypadku gdy sąd uzna część niniejszego Regulaminu za niezgodną z prawem lub niewłaściwą w inny sposób, pozostała część pozostaje w mocy. Każdy ustęp niniejszego Regulaminu ma charakter odrębny. Jeśli dowolny sąd lub inny właściwy organ władzy postanowi, że którykolwiek z ustępów o których mowa jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy zachowają pełną moc prawną.

10.3 Obowiązywanie Regulaminu. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy użytkownikami a YouGov podlegają niniejszemu pisemnemu Regulaminowi oraz innym dokumentom, o których mowa w nim w sposób wyraźny. Zarówno my, jak i użytkownicy jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

10.4 Zdarzenia i okoliczności niezależne od YouGov. Jeśli realizacja zobowiązań na mocy niniejszego Regulaminu okaże się niemożliwa lub będzie opóźniona ze względu na działania lub zaniechania użytkownika (bądź osoby działającej w jego imieniu) lub z powodu zdarzeń bądź okoliczności od nas niezależnych, wówczas brak możliwości lub opóźnienie w realizacji zobowiązań nie będzie stanowiło naruszenia niniejszego Regulaminu. Przykłady takich zdarzeń i okoliczności obejmują pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajki, spory handlowe, lokauty, ograniczenia importu lub eksportu, zamieszki, wypadki, przerwy w dostawie energii, niepokoje społeczne, działania terrorystyczne oraz wojnę.

10.5 „Między innymi” oraz podobne wyrażenia. W niniejszym Regulaminie słowa, które następują po wyrażeniu „między innymi”, „w tym”, „inne”, „przykładowo”, „takie, jak” czy „w szczególności” (i inne podobne wyrażenia) nie ograniczają znaczenia słów występujących przed lub po takim wyrażeniu.

10.6 Możliwość cesji. YouGov ma prawo do przekazania swoich praw i zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu innej organizacji. Dołożymy uzasadnionych komercyjnie starań, aby skontaktować się z użytkownikami i poinformować ich o cesji. W razie braku zgody na cesję użytkownik może skontaktować się z nami w celu rezygnacji z programu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o cesji.

10.7 Wymóg uzyskania zgody w razie chęci dokonania cesji praw przez użytkownika. Użytkownik może dokonać cesji swoich praw lub zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

10.8 Brak praw osób trzecich w związku z Regulaminem. Umowa zawarta na mocy niniejszego Regulaminu dotyczy firmy YouGov i użytkownika. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania warunków Regulaminu. Żadna ze stron nie potrzebuje zgody osób trzecich na rozwiązanie umowy lub wprowadzenie zmian do Regulaminu.

10.9 Język. Treść Regulaminu może być dostępna w wielu wersjach językowych. Jednakże wersją nadrzędną jest angielska wersja Regulaminu. Wszelkie umowy z użytkownikami są zawierane w języku angielskim.

10.10 Możliwość realizacji umowy w późniejszym terminie. Brak wymogu natychmiastowej realizacji zobowiązań użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub opóźnienie w podjęciu kroków w związku z naruszeniem warunków umowy przez użytkownika nie oznacza braku konieczności realizacji zobowiązań i naszej rezygnacji z podjęcia kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie.

10.11 Prawo właściwe dla niniejszego Regulaminu oraz miejsce wszczynania postępowań prawnych i zrzeczenie się praw do powództwa grupowego.

Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w którym firma YouGov ma siedzibę. Użytkownik wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich roszczeń wobec firmy YouGov wyłącznie do sądów właściwych miejscowo dla siedziby YouGov. TAM, GDZIE JEST TO DOZWOLONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, UŻYTKOWNIK I FIRMA YOUGOV ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ WYSUWAĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE W RAMACH DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM.

 

Polityka prywatności

 


Ostatnia aktualizacja: 30.09.2018

Polityka prywatności i zasady dotyczące plików cookie w YouGov

YouGov jest etycznym użytkownikiem danych osobowych. Bez zaufania osób odpowiadających na nasze pytania nie moglibyśmy tworzyć badań, które pomagają naszym klientom w podejmowaniu trafniejszych decyzji. Również bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne.

Staraliśmy się, aby treść polityki prywatności i zasad dotyczących plików cookie była przejrzysta i czytelna. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@yougov.com, z przyjemnością je rozwiejemy.

Zakres polityki

Jako organizacja, której działalność obejmuje wykorzystywanie danych osobowych, YouGov odpowiada za gromadzenie i korzystanie z danych osobowych użytkowników w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, a to zaczyna się od wyraźnego zakomunikowania im, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności i zasady dotyczące plików cookie określają:

 • Jakie dane osobowe naszych użytkowników gromadzimy;

 • W jaki sposób i dlaczego gromadzimy oraz wykorzystujemy dane osobowe użytkowników;

 • Dlaczego możemy udostępniać dane osobowe użytkowników w ramach firmy YouGov oraz innym organizacjom; oraz

 • Prawa i wybory dostępne dla użytkowników w związku z dotyczącymi ich danymi osobowymi.

YouGov to grupa spółek, z których każda oddzielnie sprawuje kontrolę nad danymi przekazywanymi przez panelistów oraz inne osoby biorące udział w ankietach czy przeglądające nasze witryny („użytkownik”). W przypadku użytkowników lub panelistów, którzy dokonali rejestracji na terenie Polski, YouGov Poland sp. z o.o. (dalej „my”, „nas”, „nasze” lub „YouGov”) jest administratorem ich danych osobowych. To oznacza, że to my decydujemy o tym, dlaczego i w jaki sposób dane są przetwarzane. Nasza siedziba mieści się pod adresem ul. Wiejska 17/9, 00-480 Warszawa.

Dane osobowe, które gromadzimy

W tej części objaśnimy, które dane osobowe pobieramy od członków YouGov, użytkowników naszych witryn oraz osób biorących udział w ankietach, a także które dane możemy gromadzić z innych źródeł

 

Dane pobierane od użytkowników

Podczas interakcji z naszą witryną lub udziału w ankietach YouGov, użytkownicy przekazują nam dane, które pozwalają naszej firmie prowadzić działalność. Poza pewnymi danymi, których podanie jest konieczne do korzystania z niektórych z naszych usług, takimi jak informacje dotyczące konta przy rejestracji w YouGov, to użytkownik decyduje, ile danych chce nam udostępnić. Do użytkownika należy decyzja o wypełnianiu wybranych lub wszystkich ankiet.

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak to konieczne do celów opisanych w niniejszej polityce (lub do chwili skorzystania przez użytkownika z prawa do usunięcia danych, które objaśniono w części dotyczącej praw użytkowników).

Gdy użytkownik zarejestruje się w YouGov, pobieramy:

 • Dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji

 • Dane demograficzne, takie jak wiek, płeć i ogólne informacje ekonomiczne oraz dotyczące gospodarstwa domowego

 • Dane do logowania do konta, czyli adres e-mail i wybrane przez użytkownika hasło

 • Dane identyfikacyjne partnerów polecających w przypadku użytkowników, którzy trafili na naszą witrynę przez kliknięcie reklamy internetowej „Dołącz do YouGov” lub linku w wiadomości e-mail od jednego z naszych partnerów w rekrutacji (korzystamy z nich wyłącznie w celu monitorowania skuteczności rekrutacji i rozliczania się z naszymi partnerami)

 • Otrzymane od użytkowników „polubienia” w serwisie Facebook, ale jedynie, jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w YouGov za pomocą usługi Facebook Connect i wyrazi zgodę na udostępnienie nam tych informacji przez serwis Facebook

Gdy użytkownicy odpowiadają na pytania w ankietach, w naszej witrynie internetowej lub aplikacjach mobilnych, pobieramy:

 • Opinie na tematy społeczne i polityczne, a także opinie dotyczące firm i marek

 • Informacje dotyczące zachowania użytkowników, przykładowo w jakich sklepach lubią robić zakupy, jakie programy telewizyjne niedawno oglądali lub jakie przedmioty posiadają

 • „Metadane” urządzenia i przeglądarki (ścieżka audytowa korzystania z urządzenia i przeglądarki), w tym adres IP, markę, model i system operacyjny urządzenia, z którego użytkownik korzystał oraz typ przeglądarki (te dane są gromadzone automatycznie podczas udzielania odpowiedzi na pytania w ankietach lub przeglądania naszych witryn bądź aplikacji mobilnych)

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na pobranie oprogramowania monitorującego (w odpowiedzi na specjalne zaproszenie, nie odbywa się to automatycznie), pobieramy:

 • Dane geolokalizacyjne, umożliwiające śledzenie, dokąd użytkownik zabierał swoje urządzenie

 • Metadane urządzenia i przeglądarki

 • Informacje dotyczące odwiedzonych witryn, aplikacji pobranych na komputer i urządzenia mobilne oraz czasu i sposobu korzystania z nich (nigdy nie pobieramy informacji wprowadzanych w polach nazwy użytkownika i hasła podczas przeglądania Internetu).

W przypadku użytkowników zaproszonych do udziału w internetowym lub osobistym badaniu jakościowym, pobieramy:

 • Opinie użytkowników, dotyczące zagadnień objętych badaniem

 • Możemy również rejestrować rozmowy z użytkownikami, jednak w takich sytuacjach użytkownik otrzyma pełne informacje na temat projektu badawczego i możliwości rezygnacji z udziału w nim

Podczas przeglądania naszej witryny lub korzystania z aplikacji mobilnych, pobieramy:

 • Informacje z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii (patrz: Pliki cookie i inne podobne technologie)

Gdy użytkownicy kontaktują się z nami lub wchodzą w interakcje z naszymi witrynami bądź stronami w serwisach społecznościowych, pobieramy:

 • Dane osobowe udostępnione przez użytkownika, w tym imię i nazwisko oraz dane do kontaktu i historię komunikacji z użytkownikiem

 • Wszelkie uwagi publikowane przez użytkownika w naszej witrynie lub na stronach w serwisach społecznościowych oraz czy użytkownik zdecydował się „obserwować” innych członków YouGov w naszej witrynie

 

Specjalne kategorie danych osobowych

Niektóre z przekazywanych nam danych podlegają kategoriom klasyfikowanym przez unijne przepisy o ochronie danych osobowych jako „szczególne kategorie danych osobowych”. Są to między innymi dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, wyznania lub informacji o stanie zdrowia i orientacji seksualnej. Przykładowo podczas badania możemy poprosić o historię głosowania lub zamiary, lub o określenie przynależności do określonej grupy wyznaniowej. Z tych informacji korzystamy dokładnie w taki sam sposób, jak ze wszystkich innych gromadzonych przez nas danych, jednak prawo wymaga, aby uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie takich danych.

Przy rejestracji w panelu YouGov użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o udzielenie zgody na wykorzystywanie danych należących do tych kategorii przez YouGov. Za każdym razem, przy pytaniu należącym do jednej z tych kategorii, w razie braku zgody użytkownika na korzystanie z danych należących do tej kategorii, przypomnimy o konieczności wyrażenia takiej zgody. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas danych należących do tej kategorii, może je pominąć, ponadto może zmienić ustawienia dotyczące zgody na stronie Konto.

Dane osobowe pochodzące z innych źródeł

Dane osobowe udostępnione nam przez użytkowników możemy również wykorzystywać do pozyskiwania dodatkowych informacji z innych źródeł:

 • Źródła publiczne: przykładowo możemy porównać kod pocztowy użytkownika z rejestrem publicznym, tak aby ustalić, czy użytkownik zamieszkuje w zasięgu określonej władzy lokalnej lub okręgu wyborczego.

 • Partnerzy w zakresie dopasowywania danych: możemy kupować dane od firm, które pomogą nam w kategoryzacji danych panelistów w grupach lub „segmentach”, na podstawie klasyfikacji konsumentów przygotowanej przez partnera w zakresie dopasowywania danych. Kupione przez nas informacje dotyczące segmentów zestawiamy z danymi na temat użytkowników (patrz poniżej: Partnerzy w zakresie dopasowywania danych).

Nawet w przypadku niedołączenia do YouGov, użytkownik nadal może otrzymywać zaproszenia do udziału w naszej działalności badawczej. Oznacza to, że otrzymaliśmy adres e-mail użytkownika od klienta lub nabyliśmy go od organizacji, która przechowuje bazy danych do kontaktu, tak aby firmy takie, jak YouGov mogły kontaktować się z użytkownikami. Wiadomości e-mail wysyłamy wyłącznie, jeśli mamy gwarancję od źródła, które przekazało nam adresy e-mail, że odbiorca (czyli użytkownik) wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości od podmiotów zewnętrznych (np. od YouGov). Każdorazowo również informujemy użytkownika, od kogo otrzymaliśmy jego dane oraz dajemy możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszej korespondencji od nas.

Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz komu je udostępniamy

W tej części wyjaśnimy, jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, jakich wyborów użytkownicy mogą dokonać, jeśli chodzi o wykorzystywanie ich danych oraz jakim innym organizacjom udostępniamy dane

 

Wykorzystywanie danych osobowych do podstawowych badań rynku

Wykorzystujemy dane udostępnione przez użytkowników lub pozyskane ze źródeł wspomnianych wyżej, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia oraz dostarczyć przydatne badania naszym klientom. Opisane poniżej sposoby wykorzystywania danych stanowią podstawową umowę, jaką zawieramy z naszymi panelistami.

Dane osobowe wykorzystujemy do...

Na przykład...

Rejestracji, uwierzytelniania i administracji kontem użytkownika

W przypadku dokonania rejestracji w panelu YouGov, wykorzystamy adres e-mail i hasło użytkownika do utworzenia konta i potwierdzenia tożsamości użytkownika przy każdym logowaniu, oraz danych konta do pomocy w udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane w kontakcie z nami'

Wyboru i zapraszania użytkowników do udziału w działalności badawczej YouGov

Jeśli klient chce się dowiedzieć, co ludzie zamieszkujący dany region i należący do określonej grupy demograficznej sądzą na temat napojów bezalkoholowych, wykorzystamy kod pocztowy i inne dane demograficzne użytkownika do ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się do udziału w danym projekcie, a następnie wykorzystamy jego imię, nazwisko i adres e-mail do zaproszenia go do udziału w ankiecie

Przyznawania punktów i nagród za udział w badaniach

Podane przez użytkownika dane do kontaktu wykorzystamy w razie wygrania przez niego losowania, z kolei za pomocą danych dotyczących rachunku bankowego wypłacimy środki w razie wymiany punktów na pieniądze

Przygotowywania zagregowanych i anonimowych badań dla naszych klientów

Po zebraniu odpowiedzi pytania ankiety zestawiamy je z odpowiedziami innych respondentów, a następnie przekształcamy w cenne informacje dla naszych klientów w formie arkuszy statystycznych lub zagregowanych raportów. Niektóre odpowiedzi przekazywane są bezpośrednio do globalnego produktu umożliwiającego śledzenie marek (BrandIndex) oraz narzędzia do segmentacji i planowania (Profiles). Nasi klienci korzystają z tych narzędzi do tworzenia własnych zagregowanych danych – ale nie widzą żadnych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby

Przygotowywania zanonimizowanych, ale nie zagregowanych danych na poziomie respondentów dla klientów

Czasami przekazujemy klientom arkusze z wszystkimi odpowiedziami na pytania ankiety. Takie zestawy danych nie są zagregowane, jednak nie ujawniają tożsamości respondentów, a odbiorcy są zobowiązani na mocy umowy do zaniechania prób ponownej identyfikacji osób, które udzieliły odpowiedzi

Tworzenia artykułów i innych treści publikowanych w naszej witrynie

Odpowiedzi na pytania ankietowe wykorzystujemy do pisania ciekawych artykułów, które mogą być publikowane w naszej witrynie lub wśród aktualności w witrynach podmiotów zewnętrznych

Rozwijania i doskonalenia naszych usług

Odpowiedzi na pytania ankietowe wykorzystujemy do poprawy narzędzi i metod badawczych, dzięki czemu mamy pewność, że podnosimy zadowolenie naszych klientów i użytkowników

Reagowania w przypadku gdy użytkownik skorzysta z przysługujących mu praw do przechowywanych przez nas, dotyczących go danych (więcej informacji na temat praw użytkowników do ich danych przestawiono poniżej)

Informacje dotyczące konta oraz identyfikatory wewnętrzne wykorzystamy do identyfikacji danych, których dotyczy zapytanie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi

Wykrywania i zapobiegania oszustwom

Adres IP użytkownika wykorzystujemy do sprawdzenia, czy jego lokalizacja pasuje do lokalizacji panelu, do którego dołączył. Od czasu do czasu powtarzamy pytania w ramach ankiet, aby kontrolować nieuwagę i inne wskazówki świadczące o niskiej jakości odpowiedzi

 

Aby wykorzystywać dane osobowe użytkowników na opisane powyżej sposoby, możemy udostępniać je w ramach firmy YouGov, zaufanym podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi, a także, w rzadkich przypadkach, klientom (wyłącznie w przypadku gdy użytkownik wyraźnie udzielił na to zgody w danej ankiecie). Oto bardziej szczegółowe informacje o typach organizacji oraz informacji, które możemy im udostępniać:

Spółki należące do grupy YouGov

YouGov jest organizacją globalną. Oznacza to, że niektóre gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane w ramach grupy spółek YouGov, na przykład jeśli klient chce, aby ankietę przeprowadzono w kilku krajach lub nasze systemy analizują dane z globalnego panelu.

Nasi klienci

Nasza działalność polega na dostarczaniu klientom zanonimizowanych wyników badań. Od czasu do czasu nasi klienci mogą prosić o zestawienie odpowiedzi respondentów z danymi klientów, tak aby uzyskać jeszcze bardziej wartościowe informacje. Aby umożliwić to klientom, w takich przypadkach respondenci zostaną zapytani przy wypełnianiu ankiety o zgodę na przekazanie określonych danych umożliwiających identyfikację (takich jak adres e-mail lub nazwa użytkownika w mediach społecznościowych). Decyzja o udostępnieniu tych danych leży wyłącznie w gestii użytkownika – jeśli użytkownik nie chce przekazać żądanych danych, nie wpłynie to na punkty, które może otrzymać ani na udział w kolejnych badaniach.

Nasi usługodawcy

Współpracujemy z zaufanymi usługodawcami, którzy pełnią określone funkcje w naszym imieniu, tak abyśmy mogli świadczyć usługi na rzecz użytkowników.

Te organizacje przetwarzają dane w naszym imieniu. Mają one dostęp tylko do tych danych osobowych, które są im potrzebne w ramach świadczonych dla nas usług oraz w każdym przypadku stosujemy zabezpieczenia w postaci klauzul umownych, dzięki którym mamy pewność, że dane nie zostaną ujawnione ani wykorzystane do innych celów. W niektórych przypadkach te organizacje (na przykład podmioty zajmujące się obsługą płatności) mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników do własnych celów, na przykład aby zapewnić zgodność z regulacjami i przepisami obowiązującymi w ich branżach.

Nasi usługodawcy należą do poniższych kategorii (i przetwarzają dane w podanych lokalizacjach):

 • Podmioty przetwarzające płatności gotówkowe, karty podarunkowe i inne premie (Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), USA)

 • Dostawcy technologii z zakresu gromadzenia danych (EOG, USA)

 • Przechowywanie danych w chmurze (EOG, USA)

 • Przechowywanie danych w centrach danych (EOG, USA)

 • Platformy i technologie komunikacyjne (EOG)

 • Reklama w Internecie (EOG, USA)

Partnerzy w zakresie dopasowywania danych

Partnerzy w zakresie dopasowywania danych tworzą i sprzedają klasyfikacje konsumentów, które pomagają firmom zrozumieć czynniki demograficzne, styl życia, preferencje i zachowania konsumentów. Te informacje są cenne dla naszych klientów, dlatego też na żądanie dodajemy te dane do przekazywanych im wyników.

Aby tego dokonać, udostępniamy pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i kod pocztowy, tak aby nasi klienci mogli dopasować je do swoich danych, a następnie poinformować nas, do którego segmentu należy dany respondent. Podobnie jak w przypadku innych usługodawców, partnerzy w zakresie dopasowywania danych otrzymują od nas tylko te dane osobowe, które są potrzebne do dopasowania naszych danych do ich danych oraz stosujemy klauzule umowne, aby upewnić się, że nie ujawniają ani nie wykorzystują przekazanych im danych w innych celach.

Nasi partnerzy w zakresie dopasowywania danych to między innymi:

Inne organizacje

Są to wyjątkowe okoliczności, jednak zdarza się, że udostępniamy dane osobowe innym organizacjom, jeśli:

 • ujawnienie danych respondentów jest konieczne, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (lub mamy uzasadnione podstawy, aby uważać, że ujawnienie danych respondentów jest niezbędne do tych celów),

 • ujawnienie danych osobowych jest konieczne w celu ustanowienia, skorzystania z lub obrony naszych praw między innymi naszym doradcom z zakresu prawa i innych dziedzin,

 • przeprowadzimy restrukturyzację naszej działalności lub dokonamy zakupu bądź sprzedaży dowolnej gałęzi działalności lub aktywów, wówczas dane osobowe respondentów możemy udostępnić właściwemu nabywcy lub sprzedającemu,

 • całość lub znacząca część aktywów naszej firmy zostanie przejęta przez inny podmiot, wówczas dane będą stanowiły jeden z aktywów podlegających przekazaniu

 

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali jego dane osobowe w którykolwiek ze wspomnianych powyżej sposobów, nie powinien udostępniać swoich danych YouGov ani korzystać z naszych usług – w takiej sytuacji należy anulować subskrypcję tutaj lub skontaktować się z nami i poprosić o jej anulowanie. Takie wykorzystywanie danych jest konieczne, aby nadać przekazywanym nam opiniom znaczenie w skali światowej oraz aby przeprowadzać badania, które umożliwiają nam prowadzenie działalności.

Wykorzystywanie danych osobowych do zaawansowanych badań i modelowania

Poza sposobami wykorzystywania danych opisanymi powyżej, pod warunkiem że użytkownik zdecyduje się na udział w charakterze panelisty, możemy również udostępniać dane osobowe użytkowników zaufanym organizacjom partnerskim. Nasi partnerzy wykorzystują te dane do tworzenia i doskonalenia swoich produktów i usług oraz w celu tworzenia grup odbiorców dla reklamodawców, którzy w ten sposób mogą kierować do nich lepiej dobraną komunikację i ofertę (mimo że użytkownik nie zostanie uwzględniony wśród takich odbiorców). Poniżej znajduje się więcej informacji o naszych partnerach oraz informacjach, które możemy im udostępniać:

Partnerzy w zakresie zaawansowanych badań i modelowania

Poprzez zestawianie danych osobowych (przykładowo imienia i nazwiska, adresu e-mail i kodu pocztowego lub indywidualnego identyfikatora) lub identyfikatorów internetowych nasi partnerzy mogą wykorzystać odpowiedzi na pytania ankietowe do:

 • Tworzenia i doskonalenia produktów i usług, takich jak segmentacja konsumentów, tak aby pomagać innym organizacjom w lepszym zrozumieniu prawdopodobnej charakterystyki ich klientów; oraz

 • Tworzenia odbiorców reklam, dzięki którym reklamodawcy mogą ukierunkowywać swoją komunikację i ofertę (grupy odbiorców reklam są tworzone poprzez wyszukiwanie w populacji osób o podobnej charakterystyce, w procesie modelowania podobieństwa, zatem użytkownicy nigdy nie zostaną uwzględnieni w tych grupach).

W razie wyboru tej formy uczestnictwa dane osobowe użytkowników możemy udostępniać w opisanych celach następującym podmiotom:

Ponownie, w razie wyboru tej formy uczestnictwa, identyfikatory internetowe respondentów możemy udostępniać w opisanych celach następującym podmiotom:

 

Respondent ma pełną kontrolę nad możliwością wykorzystywania przez nas jego danych w ten sposób (czyli nieanonimowo). Można nie wyrazić zgody na takie wykorzystywanie danych poprzez zmianę ustawień uprawnień na stronie Konto.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych respondentów

YouGov wykorzystuje dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. W każdym przypadku wykorzystania danych osobowych opisanym do tej pory podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes naszej działalności, a dokładniej to, że nasza działalność polega przede wszystkim na możliwości wykorzystywania danych osobowych do przygotowywania badań oraz informacji dla naszych klientów.

W razie pytań dotyczących podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych respondentów lub chęci uzyskania szczegółowych informacji na temat naszego podejścia w ustalaniu tych podstaw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą danych do kontaktu podanych w części „Kontakt”.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe respondentów pozostaną na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, „EOG”). Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest udostępnienie tych danych innym spółkom YouGov lub podmiotom trzecim, których siedziby znajdują się poza EOG, jak opisano wcześniej. W tych krajach mogą nie obowiązywać takie przepisy o ochronie danych osobowych, jak w Wielkiej Brytanii, dlatego też korzystanie z danych osobowych respondentów może nie być chronione w takim samym stopniu.

W takich przypadkach stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, tak aby zapewnić stosowną ochronę danych osobowych respondentów. A dokładniej stosujemy jedno z poniższych rozwiązań:

 • Standardowe klauzule umowne: stosujemy standardowe klauzule umowne w zakresie przesyłania danych osobowych organizacjom spoza EOG. Klauzule te zostały przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych przesyłanych do krajów spoza EOG poprzez objęcie odbiorców danych osobowych pewnymi standardami ochrony danych, które zobowiązują ich do stosowania odpowiednich środków technicznych i zabezpieczeń. Standardowe klauzule umowne stosujemy przy przekazywaniu danych innym spółkom należącym do Grupy YouGov oraz odbiorcom, którzy nie posiadają certyfikatu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i nie mają siedziby w kraju objętym decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony (patrz niżej).

 • Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield): Tarcza Prywatności to program uzgodniony przez UE i USA, który ma na celu ochronę danych osobowych obywateli UE w razie przesłania ich do USA poprzez nałożenie zobowiązań z zakresu ochrony danych osobowych na spółki amerykańskie będące odbiorcami danych osobowych z UE. YouGov może polegać na tych zabezpieczeniach w ramach przekazywania danych do spółek z siedzibą w USA w przypadku, gdy spółki te posiadają certyfikat Tarczy Prywatności.

 • Decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony: w przypadku gdy Komisja Europejska ustali, że dany kraj spoza UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przesłane do tego kraju trzeciego bez stosowania innych zabezpieczeń wspomnianych powyżej. YouGov może polegać na decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony w ramach przesyłania danych do spółek z siedzibą w krajach objętych jedną z takich decyzji.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas środków ochronnych oraz otrzymać kopię potwierdzających to dokumentów, prosimy o kontakt za pomocą danych podanych na końcu tego dokumentu.

 

Jak przechowujemy i chronimy dane osobowe respondentów

Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W tej części opisujemy wybrane środki, które stosujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

 

Czynimy wszelkie starania w kierunku ochrony danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, modyfikacją i zniszczeniem. W tej części opisujemy wybrane środki, które stosujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników:

 • Do przechowywania oraz ochrony danych i naszych systemów korzystamy z centrów danych zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń fizycznych;

 • Corocznie przeprowadzamy niezależne testy penetracji i nieustannie skanujemy nasze systemy i aplikacje pod kątem luk. W razie zaobserwowania problemu z zabezpieczeniami lub luki w jednym z naszych systemów, prosimy o kontakt pod adresem security@yougov.com;

 • Stosujemy szyfrowanie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie ich przesyłania za pomocą protokołu TLS oraz szyfrowanie AES256 dla danych, które przechowujemy;

 • Dostęp do danych umożliwiających identyfikację (czyli takich, za pomocą których można bezpośrednio zidentyfikować ich właściciela) mają tylko ci pracownicy YouGov, którzy wymagają go do wykonywania swoich obowiązków służbowych, na przykład zespół ds. wsparcia, który udziela odpowiedzi w przypadku kontaktu ze strony respondentów;

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem każdego pracownika, ponadto przeprowadzamy szkolenia personelu w zakresie wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony danych.

W naszej witrynie możemy od czasu do czasu publikować linki do i z innych witryn. W przypadku skorzystania z takiego linku należy pamiętać, że te witryny mają odrębną politykę prywatności, a my nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tych witryn. Przed przesłaniem swoich danych w takich witrynach należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Wiadomości e-mail i powiadomienia

W tej części objaśnimy możliwości respondentów w zakresie przesyłania przez nas wiadomości e-mail i powiadomień

 

W razie dokonania rejestracji w panelu YouGov integralnym elementem członkostwa w serwisie jest możliwość wysyłania przez YouGov wiadomości e-mail i powiadomień o udziale w ankietach dotyczących projektów badawczych, przeprowadzanych poprzez pobranie aplikacji mobilnej lub osobiście. Charakter większości badań czyni je ograniczonymi w czasie, przez co brak możliwości powiadomienia użytkownika o tym, że chcemy poznać jego opinię, stawia go na niekorzystnej pozycji wobec innych panelistów ze względu na brak możliwości przekazania swojej opinii i zdobycia punktów.

W przypadku użytkowników, którzy nie chcą otrzymywać takich wiadomości, konieczne jest wycofanie się z udziału w panelu.

Możemy ponadto przesyłać oddzielne wiadomości e-mail i powiadomienia, gdy opinie użytkowników zostaną opublikowane w aktualnościach lub aby zachęcić użytkowników do polecania członkostwa swoim znajomym i rodzinie. Z otrzymywania tego typu wiadomości można w każdej chwili zrezygnować na stronie Konto w witrynie.

W odniesieniu do wszystkich wiadomości e-mail i powiadomień, o których mowa powyżej, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes związany z prowadzeniem działalności badawczej oraz zapewnienie, że nasi paneliści otrzymują stosowne informacje dotyczące ich kont w naszym serwisie.

 

Monitorowanie wiadomości e-mail

Niektóre przesyłane przez nas wiadomości e-mail mogą zawierać „sygnały nawigacyjne” lub śledzone linki, które umożliwiają nam identyfikację czasu otwarcia wiadomości e-mail i weryfikację, z których linków zawartych w treści wiadomości użytkownik skorzystał. Na podstawie tych informacji ustalamy, które elementy wiadomości e-mail są najbardziej interesujące dla użytkownika.

Sygnał można usunąć, usuwając wiadomość. Aby nie pobierać sygnałów nawigacyjnych na komputer lub inne urządzenie, można anulować subskrypcję w dowolnej chwili na stronie Konto w naszej witrynie.

Prawa użytkownika

W tej części objaśniono prawa użytkownika w stosunku do przechowywanych przez nas, dotyczących go danych osobowych

 

Użytkownicy mają określone prawa w stosunku do przechowywanych przez nas, dotyczących ich danych osobowych, dzięki czemu mają większy wybór i kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Prawa te objaśniono poniżej.

Prawo

Co oznacza?

Czy jest dostępne dla użytkownika?

Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownik może poprosić o swoje dane osobowe przechowywane przez nas oraz o powiązane z nimi informacje

Tak

Prawo do korekty danych osobowych

Użytkownik może poprosić o korektę błędnych danych oraz o uzupełnienie niepełnych danych, które posiadamy

Tak

Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownik może poprosić o usunięcie przechowywanych przez nas, dotyczących go danych osobowych

Tak, w określonych sytuacjach

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może poprosić o ograniczenie wykorzystywania jego danych wyłącznie do ich przechowywania, zaprzestanie wykorzystywania danych do wszelkich innych celów oraz o zatrzymanie danych, które miały zostać usunięte.

Tak, w określonych sytuacjach

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec określonych sposobów przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach

Tak, w określonych sytuacjach

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym formacie zdatnym do odczytu maszynowego i, w miarę możliwości, poprosić o przesłanie tych danych do innej organizacji.

Ogólnie mówiąc, nie. Jest to spowodowane tym, że większość naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych opiera się na „uzasadnionym interesie” przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem.

 

Automatyczny proces podejmowania decyzji

Nie planujemy podejmowania decyzji mających prawny lub inny istotny skutek dla użytkownika w sposób wyłącznie automatyczny, jednak jeśli ulegnie to zmianie, dokonamy stosownej aktualizacji tej polityki i powiadomimy użytkowników o wprowadzonych zmianach.

Korzystanie z praw

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw za pomocą danych do kontaktu zamieszczonych poniżej. Po przesłaniu prośby możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, potwierdzenia tożsamości użytkownika (ponieważ chcemy mieć pewność, że to właśnie ten użytkownik poprosił o podanie swoich danych) lub aby uzyskać pomoc w udzieleniu odpowiedzi. Poza rzadkimi przypadkami, gdy trwa to dłużej, zwykle odpowiadamy w ciągu 1 miesiąca od otrzymania informacji lub, jeśli przekazanie informacji nie jest wymagane, po otrzymaniu pełnych szczegółów prośby. Jak wspomniano powyżej, niektóre prawa mają zastosowanie ogólne, a inne przysługują jedynie w określonych okolicznościach, dlatego też jeśli w naszej ocenie dane prawo nie jest dostępne dla użytkownika, powiadomimy go o tym, z podaniem uzasadnienia naszej decyzji.

E-mail: your.rights@yougov.com

Poczta tradycyjna: Inspektor ochrony danych

YouGov Poland

Wiejska 17/9
00-480 Warszawa
Polska 

 

Składanie skarg

Użytkownik ma prawo złożyć skargę skierowaną do organu regulacyjnego ds. ochrony danych w Europie, a w szczególności w kraju, w którym użytkownik zamieszkuje lub pracuje, w przypadku naruszenia praw użytkownika lub wykorzystania jego danych osobowych w sposób, który użytkownik ocenia jako niewłaściwy. Dane do kontaktu z Biurem Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office, „ICO”), niezależnego brytyjskiego organu regulacyjnego stojącego na straży praw dotyczących informacji, można znaleźć w witrynie internetowej biura, wraz z instrukcją składania skarg. Przed złożeniem skargi zachęcamy do kontaktu z nami – postaramy się rozwiązać wszelkie problemy i wątpliwości.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących tej polityki lub sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania przez nas danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

E-mail: dataprotection@yougov.com

Poczta tradycyjna: Inspektor ochrony danych

YouGov Poland

Wiejska 17/10
00-480 Warszawa
Polska 

 

W razie pytań, wątpliwości lub opinii o bardziej ogólnym charakterze prosimy o kontakt z kierownikiem panelu

E-mail: supportuk@yougov.com

Poczta tradycyjna: Kierownik panelu

YouGov Poland

Wiejska 17/9
00-480 Warszawa
Polska 

 

 

Aktualizacje polityki

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni z datą wskazaną na początku dokumentu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym terminie, jednak w razie wprowadzenia istotnych zmian poinformujemy użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych stosownych środków, tak aby użytkownicy mieli możliwość zapoznania się ze zmianami przed wprowadzeniem ich w życie.

W razie braku zgody na zmiany wprowadzane w przyszłości można zamknąć konto, wchodząc na stronę Konto i klikając „Wypisz się”.

Polityka cookie


Pliki cookie i inne podobne technologie

Korzystamy z plików „cookie” do poprawy jakości korzystania z naszej witryny i aplikacji mobilnych. W tej części informujemy o tym, z jakich plików cookie korzystamy, jaka jest ich funkcja oraz jaki wybór jest dostępny dla użytkowników w odniesieniu do plików cookie

 

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które umożliwiają witrynom gromadzenie i przechowywanie szeregu danych na komputerze, laptopie lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie i zbliżone technologie, takie jak znaczniki i piksele („pliki cookie”), które pomagają nam w udostępnianiu funkcji w naszych witrynach i aplikacjach mobilnych oraz ogólnie poprawiają ich działanie. Wykorzystujemy zarówno pliki cookie konfigurowane przez YouGov (nazywane „własnymi plikami cookie”), jak i zewnętrzne pliki cookie (które są przygotowywane nie przez YouGov, ale przez inne witryny za pozwoleniem YouGov).

Pliki cookie YouGov

YouGov wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić użytkownikom nawigację po naszej witrynie i korzystanie z jej funkcji, a także aby gromadzić informacje na temat wyborów i preferencji użytkowników, które pozwalają nam personalizować treść witryny, na przykład poprzez zapamiętanie wersji językowej wybranej przez użytkownika. W poniższej tabeli wymieniono i opisano własne pliki cookie, które stosujemy w naszej witrynie

Nazwa pliku cookie

Przeznaczenie pliku cookie

ygtrk

Umieszczając taki plik cookie w naszej witrynie oraz w witrynach naszych klientów, uzyskujemy informacje na temat czasu odwiedzenia tych witryn lub obejrzenia reklamy internetowej. Wykorzystujemy te informacje, w połączeniu z odpowiedziami na pytania ankietowe, aby pomóc naszym klientom w zrozumieniu, czy skierowali swoje działania reklamowe do odpowiedniej grupy odbiorców, co może owocować późniejszym zaproszeniem wybranych użytkowników do udziału w badaniach przeprowadzanych dla tych klientów.

surveypopup

Ten plik cookie umożliwia nam wyświetlanie odpowiedniego komunikatu po powrocie użytkownika do witryny, gdy zakończy on wypełnianie ankiety

sessionid

Ten plik cookie umożliwia rozpoznawanie użytkowników, gdy korzystają z naszej witryny

ygmsg

Za pomocą tego pliku cookie przekazujemy użytkownikom komunikaty z informacjami zwrotnymi, takimi jak błędy uwierzytelniania, dotyczące partnerów zewnętrznych, takich jak Facebook

django_language

Ten plik cookie umożliwia nam wyświetlanie treści we właściwym języku, zgodnie z preferencjami użytkownika

Csrftoken

Ten plik cookie jest powiązany z platformą internetową Django i ma za zadanie chronić witrynę przed atakami przeprowadzanymi przez oprogramowanie za pomocą formularzy internetowych

termsaccepted

Ten plik cookie informuje nas o tym, że użytkownik zaakceptował powiadomienie o plikach cookie, tak aby nie było konieczne każdorazowe wyświetlanie tego komunikatu

 

Zewnętrzne pliki cookie

W poniższej tabeli wymieniono i opisano zewnętrzne pliki cookie, które stosujemy w naszej witrynie i aplikacjach mobilnych Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można uzyskać, klikając linki dostępne poniżej.

Typ pliku cookie

Przeznaczenie plików cookie

Pliki cookie, które wykorzystujemy, aby to osiągnąć

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie wykorzystujemy, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn i aplikacji mobilnych, tak abyśmy mogli monitorować ich działanie i, w efekcie, doskonalić je. Przykładowo, wiedząc, w jaki sposób użytkownik korzysta z określonych funkcji i stron w witrynie YouGov, możemy zidentyfikować i wyeliminować błędy stron oraz poprawić wygląd i nawigację po witrynie.

New Relic

Google Search Console

iTunes Connect iOS

Google Analytics (witryna i aplikacje)

Google Tag Manager (witryna i aplikacje)

Google Firebase (tylko aplikacje)

Fabric (tylko aplikacje)

Reklamowe pliki cookie

Pliki cookie mogą służyć również do dostarczania reklam internetowych oraz monitorowania wyników i wydajności kampanii. Marketingowe pliki cookie w naszej witrynie gromadzą informacje na temat działań użytkownika związanych z przeglądaniem, dotyczące na przykład wyświetlonych stron, a następnie wykorzystują te informacje do tworzenia ukierunkowanych reklam internetowych, które użytkownik zobaczy w witrynach zewnętrznych.

Criteo

Facebook

Google DoubleClick

Google DoubleClick Counter

Google Adwords

Google Remarketing

Twitter

LinkedIn

Marketo

Adition

Komunikacyjne pliki cookie

Niektóre pliki cookie umożliwiają nam komunikację z użytkownikami. Przykładowo przycisk „Pomoc” w naszej witrynie oraz możliwość komentowania naszych treści są obsługiwane przez pliki cookie.

Zendesk

Disqus

Pliki cookie (ciasteczka) firm partnerskich

Cookie (ciasteczka)  to pliki, które pomagają naszym partnerom połączyć dane z ankiet internetowych z innymi systemami danych na podstawie wspólnych znaczników.  Nasi partnerzy korzystają z tych danych, aby ulepszać swoje produkty i usługi, a także określać grupy docelowe dla reklamodawców celem lepszej komunikacji  (niemniej nie będą oni wysyłać reklam bezpośrednio do Ciebie).

Więcej informacji, w tym informacje o możliwości cofnięcia zgody na użycie ciasteczek firm partnerskich,  znajdują się  w części  „Użycie danych osobowych do zaawansowanej analizy danych i modelowania” w naszej Polityce prywatności.

Eyeota

mPlatform, spółka należąca do GroupM

Adform

 

Opcje dostępne dla użytkowników w związku z plikami cookie

Po otwarciu tej witryny użytkownik zobaczył powiadomienie dotyczące plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie opisane w tym dokumencie. Można jednak zaakceptować lub odrzucić nowe oraz usunąć dotychczasowe pliki cookie, korzystając z ustawień przeglądarki. W dziale „Pomoc” przeglądarki można uzyskać informacje na temat tego jak to zrobić, a więcej na temat usuwania i zarządzania plikami cookie można dowiedzieć się na stronie http://www.allaboutcookies.org/. W przypadku obaw dotyczących reklamowych plików cookie podmiotów zewnętrznych można wyłączyć takie pliki, wchodząc na stronę Your Online Choices pod adresem http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie wykorzystania plików cookie może oznaczać brak możliwości korzystania z wszystkich funkcji i usług dostępnych w tej witrynie.